Khóa luận tốt nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khóa luận tốt nghiệp by Mind Map: Khóa luận tốt nghiệp

1. Chọn đề tài

1.1. Sở thích

1.2. Điểm mạnh

1.3. Điểm yếu

2. Chuẩn bị

2.1. Thu thập tài liệu liên quan

2.2. Thầy cô hướng dẫn

3. Thiết kế

3.1. Lịch trình và deadline

3.2. Phân đoạn quá trình

3.3. Lựa chọn các giải pháp liên quan

4. Xây dựng

4.1. Hoàn thành từng mốc nhỏ theo lịch trình

4.2. Sửa đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh

4.3. Xem xét và lượt bỏ các giai đoạn

5. Báo cáo và bảo vệ

5.1. Chuẩn bị sẵn tinh thần

5.2. Hướng phát triển

5.3. Tri thức, kết quả có được từ đề tài