Det politiske system

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Det politiske system by Mind Map: Det politiske system

1. Skattesstyrelsen (ikke med i pensum)

1.1. De 7 styrelser

1.1.1. Skatteminister - Morten Bødskov

1.1.2. 1. Skattestyrelsen 2. Vurderingsstyrelsen 3. Motorstyrelsen 4. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 5. Administrations- og Servicestyrelsen 6. Toldstyrelsen 7. Gældsstyrelsen

2. Den offentlige sektor

2.1. Stat

2.1.1. Folketinget

2.2. Regioner

2.3. Kommuner

2.3.1. - Tilskuds- og udligningssystemet - Budgetlægning - KL (Kommunernes Landsforening)

3. Finansloven (statens budget)

3.1. Statens indtægter

3.1.1. Moms Personbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Erhvervsskatter Afgifter Øvrige indtægter

3.2. Statens udgifter

3.2.1. Indkomstoverførsel Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Bloktilskud Øvrige udgifter

3.3. Årshjul

3.3.1. Regeringens udarbejdelse af finansloven

3.4. Finanspagten

3.4.1. EU´s kontrol af medlemslandenes økonomi

3.4.2. Som reaktion på finans- og gældskrisen i 2011

3.4.3. Maksimalt gældsniveau på 60 % af BNP

3.4.4. Max strukturelt budgetunderskud på 0,5 % af BNP

3.5. Budgetloven

3.5.1. Dellofter - driftsudgifter/indkomstoverførelser osv. (udligning)

3.5.2. Sanktionsregler - overskridelse af budgetterne - nedsættes bloktilskud (regioner)

3.5.3. Alokering - fordeling - hvem skal have hvad.

3.6. GRL §43, §45 og §46

3.6.1. § 43 - "Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov."

3.6.2. § 45 Stk. 1. Forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse. Stk. 2. Kan behandlingen af finanslovforslaget for det kommende finansår ikke ventes tilendebragt inden finansårets begyndelse, skal forslag til en midlertidig bevillingslov fremsættes for Folketinget.

3.6.3. § 46 - "Stk. 1. Forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget, må skatterne ikke opkræves. Stk. 2. Ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov."

3.7. Finansminister - Nicolai Wammen

3.8. Økonomiaftale - regeringen - KL

3.9. Økonomistyring i kommunerne (budgetloven - økonomiaftalen)

3.10. Skatteminister - Morten Bødskov