ฟิสิกส์ประยุกต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฟิสิกส์ประยุกต์ by Mind Map: ฟิสิกส์ประยุกต์

1. บทที่ 1 หน่วยการวัดและปริมาณทางฟิสิกส์

1.1. หน่วยวัด และ การวัด

1.1.1. ระบบสากลระหว่างชาติ (SI)

1.1.2. หน่วยฐาน

1.1.3. หน่วยอนุพัทธ์

1.1.4. หน่วยเสริม

1.2. คำอุปสรรคในระบบ SI

1.3. ปริมาณทางฟิสิกส์

1.3.1. ปริมาณสเกลาร์

1.3.2. ปริมาณเวกเตอร์

2. บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

2.1. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

2.1.1. การเคลื่อนที่แนวราบ

2.1.2. การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

2.2. การเคลื่อนที่แบบสองมิติ

2.2.1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

2.2.2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

2.3. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

3. บทที่ 3 กฎของนิวตั้นและการประยุกต์ใช้

3.1. มวล น้ำหนัก และ แรง

3.2. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

3.2.1. กฎข้อที่ 1 สมดุลแรง

3.2.2. กฎข้อที่ 2 เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

3.2.3. กฎข้อที่ 3 คู่แรงกิริยา

3.3. การประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน

4. บทที่ 4 งาน พลังงาน และ กฎอนุรักษพลังงาน

4.1. งานในทางฟิสิกส์

4.2. พลังงาน

4.2.1. พลังงานจลน์

4.2.2. พลังงานศักย์

4.3. กฎอนุรักษพลังงาน

4.3.1. ระบบปิด

4.3.2. ระบบเปิด

4.4. เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล

5. บทที่ 5 โมเมนตัม และกฎอนุรัษโมเมนตัม

5.1. ความหมายของโมเมนตัม

5.2. การดล และ แรงดล

5.3. การชน และ กฎอนุรัษโมเมนตัม

6. บทที่ 6 สมบัติของสาร

6.1. คุณสมบัติของของแข็ง

6.2. คุณสมบัติของของไหล

6.2.1. แบบของไหลสถิต

6.2.2. แบบเคลื่อนที่ตามกฎของแบร์นูลลี

7. บทที่ 7 คลื่นกล เสียง แสง และการมองเห็น

7.1. ความหมายและองค์ประกอบของคลื่น

7.2. คลื่นเสียง

7.2.1. ความเร็ว ความยาวคลื่น และความถี่ของเสียง

7.2.2. ความเข้ม และระดับความดัง

7.2.3. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

8. บทที่ 8 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

8.1. ความร้อน และหน่วยการวัด

8.2. พลังงานความร้อน

8.3. กฎของอุณหพลศาสตร์

8.3.1. กฎข้อที่ 0 ภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์

8.3.2. กฎข้อที่ 1 กฎทรงพลังงาน

8.3.3. กฎข้อที่ 2 การเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี

8.3.4. กฎข้อที่ 3 อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์

9. บทที่ 9 ไฟฟ้า และ แม่เหล็กไฟฟ้า

9.1. ไฟฟ้าสถิต

9.1.1. แรงไฟฟ้า

9.1.2. สนามไฟฟ้า

9.1.3. ศักย์ไฟฟ้า

9.2. ไฟฟ้ากระแสตรงและกฎของโอห์ม

9.2.1. นิยามของกระแส

9.2.2. การวิเคาระห์วงจรไฟฟ้า

9.2.3. พลังงานไฟฟ้า และ กำลัง

9.3. ทฤษฎีบทของแม่เหล็กไฟฟ้า

9.3.1. การเคลื่อนที่ของประจุภายใต้สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก

9.3.2. แรงเนื่องจากสนามแมกระทำต่อลวดตัวนำ