Biologie 14.1 Onze leefomgeving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologie 14.1 Onze leefomgeving by Mind Map: Biologie 14.1 Onze leefomgeving

1. Natuurlijke hulpbronnen

1.1. = alle in de natuur aanwezige stoffen die een mens op de een of andere manier kan gebruiken en die onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens

2. Diensten <- natuur

2.1. Leefruimte

2.2. Fotosynthese

2.3. Reinigend vermogen van water en bodem

3. Aantasting -> natuur

3.1. Grootscheepse ontbossing

3.2. Afname biodiversiteit

4. Duurzame ontwikkeling

4.1. = een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat het vermogen om in de eigen behoeften te voorzien voor toekomstige generaties in gevaar komt

4.2. Bijv. duurzaam gebruik maken vd ecosystemen

5. Evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen

5.1. Onderzoek nodig

6. Productiefactoren

6.1. = de voorraden en diensten van ecosystemen (id economie)

7. Natuurlijk kapitaal

7.1. = ecosystemen (id economie)

8. Circulaire economie

8.1. = economie gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen

9. Biotische bronnen

9.1. Voedsel

9.2. Medicinale stoffen

9.3. Hout / vezels

9.4. Biomassa voor energie

9.5. Genetische bronnen (DNA)

9.6. = duidelijk omschreven eindproduct

10. Culturele diensten

10.1. Recreatie en ecotoerisme

10.2. Symbolische waarde

10.3. Wetenschap en onderwijs

10.4. = mogelijkheden en effecten van de natuur

11. Abiotische bronnen

11.1. Minerale bronnen

11.2. Niet-hernieuwbare energiebronnen

11.3. Hernieuwbare energiebronnen

11.4. Drinkwater

11.5. Water voor landbouw en industrie

11.6. = voorraden die wel of niet door natuurlijke processen kunnen worden aangevuld

12. Regulerende diensten

12.1. Beheersing van erosie

12.2. Absorptie van geluid en wind

12.3. Koolstofkringloop

12.4. Verkoeling in de stad (bomen)

12.5. Kustbescherming

12.6. Biologische bestrijding (lieveheersbeestjes)

12.7. Bodemvruchtbaarheid

12.8. Bestuiving (bijen -> planten)

12.9. Zelfreinigend vermogen van bodem, water en lucht

12.10. = welke natuurlijke processen (o.a. kringlopen) de natuur voor haar rekening neemt