U4. El sector de serveis: comerç i transport

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
U4. El sector de serveis: comerç i transport by Mind Map: U4. El sector de serveis: comerç i transport

1. 1. El pes del sector terciari al món

1.1. La importancia dels serveis

1.1.1. Reben el nom de serveis les activitats que no produeixen béns materials i que estan destinades a atendre les necessitats de les persones o de les emprpeses

1.1.1.1. Sanitat

1.1.1.2. Educació

1.1.1.3. Finances

1.1.1.4. Comerç

1.1.1.5. Turisme

1.1.1.6. Transports

1.1.1.7. ...

1.1.2. El sector de serveis, o sector terciari, ha agafat cada vegada més importància des del segle XX, tant pel volum econòmic com per la quantitat de treballadors que ocupa

1.1.2.1. De fet, som davant d'una terciarització de l'economia i de l'ocupació

1.1.3. Però la situació varia segons el grau de desenvolupament: com més desenvolupament, més importancia del sector de serveis. Hi ha diferents causes que originen aquest fet:

1.1.3.1. L'augment del poder adquisitiu i del temps lliure fa que les famílies gastin en més serveis financiers, culturals, d'oci, etc.

1.1.3.2. Per aconseguir més competivitat, les empreses investiguen contínuament per millorar en qualitat, rendibilitat, comercialitziació, transport, distribució..., fet que comporta el desenvolupament de molt serveis adreçats a les empreses

1.1.3.3. L'augment dels serveis que duen a terme les administracions públiques per aconseguir l'estat del benestar: sanitat, educació, assistència social, etc.

1.2. Tipus de serveis

1.2.1. Els serveis es poden classificar en dos grans grups:

1.2.1.1. Serveis públics

1.2.1.1.1. Els finança l'estat amb els diners que recapta dels impostos

1.2.1.2. Serveis privats

1.2.1.2.1. Els ofereixen empreses privades o persones particulars i els paguen les persones que els consumeixen

1.3. La deslocalització dels serveis

1.3.1. Tradicionalment els serveis s'han localitzat a les àrees urbanes, perquè és aquí on hi ha un nombre més alt de consumidors, empreses i administracions de l'estat

1.3.2. Els serveis més qualificats i avançats s'acostumen a localitzar en grans àrees metropolitanes i formen districtes de negocis, mentre que els serveis de les administracions públiques, els serveis socials i el comerç es troben més disseminats pel territori

1.3.3. El desenvolupament constant de les noves tecnologies i del transport provoca canvis importants en la localització dels serveis, ja que n'hi ha que no necessiten ser a prop de les persones o les empreses dels països desenvolupats que traslladen alguns dels seus serveis a altres ciutats més petites o, fins i tot, a països menys desenvolupats, en què la mà d'obra és més barata

1.3.3.1. És a dir, assistisim a una deslocalització del sector de serveis

2. 4. L'impacte mediambiental del comerç i del transport

2.1. La sostenibilitat del transport naval

2.1.1. La major part del trànsit de mercaderies es fa per mar i aquesta tendència encara augmentarà més als propers anys

2.1.1.1. Una part rellevant del total de la càrrega mundial és de productes amb una demanda important i que són altament contaminants, com ara primeres matèries -sobretot minerals- i també productes energètics, com ara petroli i els seus derivats i gas natural

2.1.1.1.1. Aquests materials causen un fort impacte ecològic quan es produeixen accidents o se'n fa un transport inadequat en vaixells no aptes per a aquesta funció (marees negres).

2.1.1.2. La construcció de grans infraestructures portuàries té un efecte important sobre les condicions físiques i biològiques de les zones costaneres i genera també una despesa energètica destacable

2.2. L'impacte de la navegació aèria

2.2.1. La reducció dels costos dels viatges ha fet que s'incrementi notablement el tràfic de passatgers, sobretot per la demanda turística, les migracions i els viatges de negocis

2.2.2. Les emissions dels avions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) contribueixen de manera important a la pol·lució atmosfèrica

2.2.2.1. A més, el rastre de vapor d'aigua de les aeronaus (deixants de condensació) pot contenir partícules de sutge en suspensió. La concentració de sorolls a prop dels aeroports fa que es pugui parlar de pol·lució sònica.

2.2.2.1.1. De fet, les infraestructures dels grans aeroports i la important despesa energètica representen els dos impactes més rellenats associats al trànsit aeri

2.3. El transport terrestre i els problemes mediambientals que causa

2.3.1. Els efectes del transport terrestre estan relacionats amb l'increment de cotxes, camions, i l'extensa xarxa ferroviària, que tenen una incidència important i diversa sobre el medi:

2.3.1.1. Impacte atmosfèric

2.3.1.1.1. La combustió dels motors genera monòxid de carboni, que és una de l'escalfament global

2.3.1.2. L'impacte de les infraestructures

2.3.1.2.1. La construcció i el manteniment d'autopistes i carreteres, com també les xarxes ferroviàries, incideixen en l'entorn natural i el modifiquen, ja que fan que s'alterin camins i carreteres locals -cosa que dificulta la comunicació entre els dos costats d'on passen- i disminueixi el territori agrícola

2.3.2. La utilització de motors elèctrics i de biocombustibles -juntament amb un ús racional dels mitjans de transport col·lectiu, amb una connectivitat més eficient que possibiliti fer trajectes combinant diversos tipus de transport- ha de permetre millorar la qualitat de l'aire i fer disminuir l'escalfament global

3. 2. El comerç: factors i tipologia

3.1. Els factors de l'activitat comercial

3.1.1. El comerç és el conjunt d'activitats d'intercanvi de béns i serveis entre els productors i els consumidors

3.1.1.1. És una de les activitats econòmiques més importants per al volum de negoci i d'ocupació que genera. L'aportació al PIB és proporcional al desenvolupament i la riquesa del país

3.1.1.1.1. Els factors que influeixen més en l'activitat comercial són tres:

3.1.1.1.2. Per aquests motius, les ciutats concentren gran part de l'activitat comercial, ja que presenten:

3.2. Comerç interior i comerç exterior

3.2.1. Hi ha dos tipus de comerç: el comerç interior i el comerç exterior

3.2.1.1. El transport terrestre

3.2.1.1.1. Camins

3.2.1.1.2. Carreteres

3.2.1.1.3. Autopistes

3.2.1.1.4. Ferrocarrils

3.2.1.2. El comerç interior inclou les activitats comercials que es porten a terme dins de les fronteres d'un estat

3.2.1.2.1. Normalment, en el circuit comercial intervenen dos tipus d'intermediaris comercials:

3.2.1.3. El comerç exterior engloba les activitats comercials als que s'efectuen entre països. Les compres de productes estrangers s'anomenen importacions i exportacions

3.2.1.3.1. La diferència entre importacions i exportacions queda reflectida a la balança comercial

3.3. L'organització del comerç mundial

3.3.1. El comerç mundial està regulat mitjançant acords que s'estableixen entre els països i a l'Organització Mundial del Comerç (OMC), a la qual pertanyen gairabé tots els estats del món

3.3.1.1. L'objectiu d'aquesta organització és aconseguir acords que faciliten el comerç internacional i eliminin barreres comercials (reducció d'aranzels) i pràctiques deslleials (per exemple, vendre a preus més baixos que els de la producció)

3.3.1.1.1. Per facilitar i afavoir el comerç, molts països s'uneixen per formar blocs comercials. Aquests blocs poden ser de dos tipus:

3.3.1.1.2. Els intercanvis entre països d'un mateix bloc són molt intensos, tenint en compte les facilitats que hi ha per comerciar els uns amb els altres

4. 3. Els transports

4.1. Què són els serveis de transport

4.1.1. El transport és una activitat fonamental del sector de serveis. Consisteix a traslladar persones i mercaderies d'un indret a un altre

4.1.1.1. Perquè el transport sigui possible es necessiten dos tipus d'elements:

4.1.1.1.1. Els mitjans de transport

4.1.1.1.2. Les infraestructures

4.2. La xarxa de transport

4.2.1. La xarxa de transport és el conjunt d'infraestructures creades per a la circulació de vehicles

4.2.1.1. Està formada per un seguit de nodes i d'eixos o línies, que són vies que uneixen els nodes

4.2.1.1.1. Una xarxa de transport pot ser més o menys adequada per al desenvolupament econòmic

4.3. Les grans xarxes mundials de transport

4.3.1. Les principals xarxes mundials de transport són les següents:

4.3.1.1. Les rutes aèries

4.3.1.1.1. Aeroports

4.3.1.1.2. Les rutes marítimes