งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา by Mind Map: งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1. การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1.1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

1.1.1. การพัฒนากำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

1.1.2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคลังข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1.1.3. ความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning) ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

1.1.4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1.2. International Computer Drivers Licence (ICDL)

1.2.1. การจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL ATC

1.2.2. การพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล ICDL

1.2.3. การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั่น / Non degree)

1.3. ความร่วม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มือด้านการผลิตบัณฑิต Data Science

1.3.1. หลักสูตรผลิตบัณฑิต Data Science

1.3.2. การพัฒนากำลังคนดิจิทัล ใน EEC ด้าน Data Science

1.3.3. ได้รับการสนับสนุนจาก DEPA

1.4. คณะทำงานการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1.4.1. ดร.ชลดา โกมินทรชาติ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) หัวหน้าคณะทำงาน

1.4.2. คณะทำงาน .

1.4.3. คณะทำงาน .

1.4.4. คณะทำงาน .

1.4.5. เลขานุการคณะทำงาน

2. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2.1. ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล (KUSRC Digital Trainning Center)

2.1.1. บริการ

2.1.1.1. Consulting : ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับสากล และแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.1.1.2. พัฒนาทักษะดิจิทัลระดับสากล

2.1.1.2.1. A - Access : ประเมินขีดความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการวางแผนการพัฒนาองค์กรสู่ Digital Economy

2.1.1.2.2. B - Bulid : อบรมและพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลขององค์กรเพื่อพร้อมต่อ Digital Transformation

2.1.1.2.3. C - Certify : วัดผลการพัฒนาขีดความสามารถด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานในระดับสากล (International Certify) เพื่อประเมินระดับความพร้อมของขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระดับสากล

2.1.2. หลักสูตรพัฒนา ฝึกอบรม และรับรองสมรรถนะดิจิทัล

2.1.2.1. Leader Digital Literacy Skills (30,4100 /คน) - 10 คน

2.1.2.1.1. Using Database Module

2.1.2.1.2. Online Collaboration Module

2.1.2.1.3. Image Editing Module

2.1.2.1.4. Project Planning Module

2.1.2.1.5. Advanced Spreadsheets Module

2.1.2.1.6. Advanced Presentation Module

2.1.2.2. ICDL Productivity Skills (4,000/คน) - 50 คน

2.1.2.2.1. Advanced Spreadsheets Module

2.1.2.2.2. Advanced Presentation Module

2.1.3. จัดทำ Course. Online. ICDL

2.1.3.1. Introductory Programmes

2.1.3.2. Intermediate Modules

2.1.3.3. Advances Modules

2.1.4. การจัดการสอบ ICDL Workforce Basic

2.1.4.1. ค่าห้องสอบ

2.1.4.2. ค่าข้อสอบ ICDL Workforce Basic

2.1.4.3. ตารางสอบ

2.1.4.4. ค่าอำนวยการ มก. 15%

2.1.5. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.1.5.1. หน่วยงานภาครัฐ / ข้าราชการ

2.1.5.2. หน่วยงานภาคเอกชน

2.1.5.3. หน่วยงานทางการศึกษา

2.1.5.3.1. คณะ / ภาควิชา / หลักสูตร

2.1.5.3.2. อาชีวศึกษา

2.2. ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมวลและห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.2.1. บริการ 1

2.2.2. บริการ 2

2.2.3. บริการ 3

2.2.4. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.3. ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.3.1. บริการ 1

2.3.2. บริการ 2

2.3.3. บริการ 3

2.3.4. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.4. ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.4.1. บริการวิชาการสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

2.4.1.1. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.4.1.1.1. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการเคมี

2.4.1.1.2. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการชีววิทยา

2.4.1.1.3. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการฟิสิกส์

2.4.1.2. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.4.1.2.1. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.4.1.3. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2.4.2. บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017

2.4.2.1. หลักสูตร 1 : ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

2.4.2.2. หลักสูตร 2 : สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ/การสอบเทียบเครื่องมือ และการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน

2.4.2.3. หลักสูตร 3 : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)

2.4.2.4. หลักสูตร 4 : การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ/การควบคุมคุณภาพภายใน

2.4.2.5. หลักสูตร 5 : ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty)

2.4.2.6. หลักสูตร 6 : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

2.4.3. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.4.3.1. หน่วยงานภาครัฐ / ข้าราชการ

2.4.3.2. หน่วยงานภาคเอกชน

2.4.3.3. ???

2.5. คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2.5.1. ดร.บุญชู จิตนุพงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน

2.5.2. สุชาดา ชมจันทร์

2.5.3. คณะทำงาน .

2.5.4. คณะทำงาน .

2.5.5. เลขานุการคณะทำงาน

3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.1. การบริการและการใช้ประโยชน์

3.1.1. งานทดสอบ/วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3.1.2. งานทดสอบ/วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3.1.3. งานห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1.4. งานพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1.5. งานธุรการ

3.2. ลูกค้า/ผู้เข้าใช้บริการ

3.2.1. บุคลากรภายใน

3.2.2. เครื่อข่ายความร่วมมือ

3.2.3. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และหน่วยราชการ

3.2.4. บุคคลภายนอกและหน่วยงานเอกชน

3.2.5. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.3. คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.3.1. อ.เกริก วงศ์สรธรรม หัวหน้าคณะทำงาน

3.3.2. จำนงค์ ธัญญสิทธิ์

3.3.3. คณะทำงาน .

3.3.4. คณะทำงาน .

3.3.5. คณะทำงาน .

3.3.6. เลขานุการคณะทำงาน

4. คณะทำงาน โครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการ​

4.1. พิธี​มอบใบประกาศ​ ICDL - TPQI

4.1.1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 300 ใบ

4.1.1.1. ประชาสัมพันธ์ คณะ

4.1.1.2. ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ

4.1.2. คณะวิทยาการจัดการ 500 ใบ

4.1.3. คณะทำงาน

4.1.3.1. อ.อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ หัวหน้าโครงการ

4.1.3.2. คณะทำงาน.

4.1.3.3. คณะทำงาน.

4.1.3.4. คณะทำงาน.

4.1.3.5. สุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

4.2. โครงการ​อบรม​ผู้นำทักษะ​ดิจิตอล​ สคร. 6 ชลบุรี​

4.2.1. คณะทำงาน

4.2.1.1. ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ หัวหน้าโครงการ

4.2.1.2. อ.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

4.2.1.3. อ.อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

4.2.1.4. อ.บุญชู จิตนุพงศ์

4.2.1.5. มานะ อุ่นแก้ว

4.2.1.6. ปนัดดา รูปงาม

4.2.1.7. สุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

4.3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

4.3.1. คณะทำงาน

4.4. โครงการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025

4.4.1. คณะทำงาน