Millaista Sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminta on tämän opintokokonaisuuden pohjalta määri...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millaista Sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminta on tämän opintokokonaisuuden pohjalta määriteltynä? by Mind Map: Millaista Sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminta on tämän opintokokonaisuuden pohjalta määriteltynä?

1. Mitä ollaan tehty ja kuultu tutkimuksista

1.1. raporttien analysoimista

1.2. Benchmarkingia, luotaimia, litterointia

1.3. työpajoja, aivoriihiä, ryhmätyömenetelmiä

1.4. haastatteluja ja havainnointia

1.5. Tutkimusten kriittistä arviointia

1.5.1. julkaisun tyyppiin

1.5.2. lähteen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen

1.5.3. artikkeleissa tieteellisten julkaisujen vertaisarviointi

1.6. Asia- ja avainsanojen kehittelyä

1.6.1. MOT-työkalun avulla

1.6.2. PICO-haun avulla

1.7. Luotettavuuden arvioinnissa

1.7.1. tekijän tai tuottajan asiantuntijuus ja taustaorganisaatio

1.7.1.1. sekä kaupalliset sidonnaisuudet

1.8. Lähdemateriaalin hyödynnettävyydessä

1.8.1. lähteen ajankohtaisuus ja ikä

1.8.1.1. johon vaikuttaa kirjoitus- ja julkaisuajankohta

1.8.2. lähteen alkuperäisyys

1.8.2.1. onko primaari vai sekundaarilähde

1.9. Budjettia ja resursseja

1.10. Arvioitu onnistunut projekti ja mietitty prosessi ideasta hankkeeksi

1.10.1. Projektityöryhmän rooleja ja työnjakoa

1.10.2. Aikataulutusta

1.10.3. Menetelmiä ja työpajoja

1.10.4. Tuotoksia, tuloksia, hyödynnettävyyttä

1.10.5. Levittämistä ja implementointia

1.11. Reflektointia ja iteratiivista kehittämistä

2. Mitä kehittämistoiminta on?

2.1. Uuden innovaatioden luomista

2.2. Vanhojen käytänteiden parantamista

2.3. Toimintojen yhdistämistä

2.4. Suoraviivaistamista

2.5. Asioiden yksinkertaistamista

2.6. Kestävien, laadukkaiden ja toimivien ratkaisujen luomista

2.7. Asiakasymmärryksen luomista

2.8. Lisäarvon tuottamista

2.9. Yhteistoimintaa

2.10. Asiakaslähtöisyyttä

3. Pyritään etsimään ja hyödyntämään tutkittua tietoa kehittämistoiminnassa. Osaamiseni on kehittynyt ja olen päässyt

3.1. analysoimaan artikkeleja ja tutkimuksia

3.2. tekemään synteesiä erilaisten materiaalien pohjalta

3.3. pohtimaan

3.3.1. syyt ja seuraukset

3.3.1.1. vaikutussuhteet

3.4. kirjoittamaan tieteellistä tekstiä

3.4.1. ja noudattamaan tieteellisen kirjoittamisen raameja

3.5. arvioimaan tietoa kriittisesti

3.5.1. onko kyseessä tieteellinen julkaisu vai populaarijulkaisu

3.6. vertailemaan tutkimusmetodeita

3.6.1. miten mikäkin menetelmä sopii erilaisiin aineistoihin

3.7. oppinut kirjaamaan viitteet tekstiin ja tekemään lähdeluettelon

3.8. arvioimaan käytettyjen lähteiden määrää ja laatua

3.9. ymmärtämään tulosten esittämistavan ja juurruttamisen tärkeyttä

3.9.1. miten esittää tulokset ymmärrettävästi ja selkeästi

3.9.1.1. implementointi on koko kehittämistoiminnan tärkein vaihe!

4. Olennaisia asioita kehittämistoimintaan liittyen on, että

4.1. pohjautuu aiemmin tutkittuun tietoon

4.2. hyödyntää tietoa osana toimintaa

4.3. arvioi tietoa kriittisesti

4.4. tehdään systemaattisia hakuja

4.5. osaa käyttää tietokantoja

4.6. osaa tunnistaa haasteita

4.7. tietää toiminnan lähtökohdat

4.8. tietää soveltamismahdollisuudet työelämässä

4.9. reflektio ja iteratiivisyys

5. TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN -käsitteet

6. Sos. ja terv.alan Master school, YSOTEK19 Terveyden edistäminen: Sanna Ruohonen & Leena-Maija Laaksonen