Sairaanhoitaja AMK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sairaanhoitaja AMK by Mind Map: Sairaanhoitaja AMK

1. Ammattialan kuvaus ja arvoperusta

1.1. Sairaanhoitajat ovat korkeimmin koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien asiantuntijuus rakentuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Sairaanhoitajat edustavat hoitotyötä laajasti – käytännön työssä toimivista sairaanhoitajista opettajiin, tutkijoihin ja johtajiin.

1.1.1. Sairaanhoitajan työtä ohjaavat eettiset arvot ja periaatteet sekä terveydenhuollon lainsäädäntö.

2. Perus- ja ammattiopinnot (90 op), opinnäytetyö (15 op), harjoittelu (75 op) ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot (30 op). Tutkinnot osat ja muodostuminen - ammattikorkeakouluittain voi olla erilaisia painotuksia, mutta perusrakenne on sama kaikissa. Tässä esitetyt osat ovat Saimia AMK:n sisällöllä.

2.1. Perusopinnot - Kieliopinnot - Lääkehoito- ja farmakologia - Anatomia- ja fysiologia - Hoitotyön perusteet - Pitkäaikaissairaanhoitotyön perusteet

2.1.1. AHOT Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista.

2.2. Ammattiopinnot - Hyvinvointia edistävä hoitotyö - Äkillisesti sairastuneen hoitotyö - Monikulttuurinen hoitotyö

2.2.1. Käytännönharjoittelu (75 op) on kiinteä osa opintoja. Osan harjoittelusta opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulun opetustiloissa. Luokka- ja simulaatioharjoituksissa opiskellaan perustaidot, ja tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa.

2.3. Täydentävät opinnot - Kriittisesti sairaan hoitotyö - Vaativa kotihoito - Perioperatiivinen hoitotyö

2.4. Opinnäytetyö

3. Tutkinnon tavoitteet

3.1. Opiskelun aikaiset tavoitteet (Saimaan ammattikorkeakoulu)

3.1.1. 1. vuosi Opiskelija tuntee inhimillisen käyttäytymisen merkityksen, osaa luoda luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen asiakkaaseen / potilaaseen sekä hahmottaa hoitotyön osana julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Opiskelija omaksuu turvallisen hoitotyön käytänteitä ja toimii hoitotyössä eettisten periaatteiden mukaan sekä hallitsee perushoitotaidot.

3.1.1.1. 2. vuosi Opiskelija osaa keskeiset hoitotyön kliiniset taidot; hallitsee toimenpiteet ja hoitotaidot, joilla edistetään ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään ja hoitotyön toimintamalleja erilaisissa hoitotilanteissa. Opiskelija tuntee yleisimmät terveyttä uhkaavat terveysriskit ja - ongelmat ja osaa käyttää tietojaan ja taitojaan potilaan hoidossa.

3.1.1.1.1. 3. vuosi Opiskelija tunnistaa perheen ja yhteisön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa käyttää asiakaslähtöisiä terveyden edistämismenetelmiä hoitotyössä. Opiskelija osaa soveltaa tavoitteellisesti hoitotyön tietoja ja taitoja asiakkaan / potilaan hoidossa erilaisissa hoitoympäristöissä hoitotyössä.

3.2. Opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet

3.2.1. Sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon vahvan ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen omaavia sairaanhoitajia, jotka osaavat toimia muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sairaanhoitajan ammatillisuus rakentuu vahvasta kliinisestä osaamisesta, joka saavutetaan tutkittuun tietoon perustuvalla teoriaopetuksella, hoitotaitojen harjoituksilla ja simulaatioilla sekä ammatillisella harjoittelulla autenttisissa työpaikoissa. Sairaanhoitaja osaa arvioida, ennakoida ja hoitaa potilaan / asiakkaan terveyttä ja siinä mahdollisesti ilmeneviä muutoksia. Sairaanhoitaja perustaa päätöksentekonsa tutkittuun tietoon. Koulutuksen aikana valmistuva sairaanhoitaja oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja tunnistaa omat kehittämistarpeensa. Hän osaa toimia itsenäisesti ja osana moniammatillista tiimiä, vastaten omasta toiminnastaan ja samalla toimien sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Sairaanhoitaja tunnistaa eri kulttuurista tulevien ihmisten tarpeita ja osaa ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Tämän lisäksi valmistuva sairaanhoitaja noudattaa ammattikunnan eettisiä ohjeita ja on omaksunut vahvan ammattikuntansa arvoperusta. Sairaanhoitajakoulutuksen aikana opiskelija saa vahvan tieto- ja taitopohjan tulevaa ammattiaan varten erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Sairaanhoitotyön perusosaaminen rakentuu hoitotyön perustaidoista, lääkehoidosta, sisätautien hoitotyöstä, kirurgisesta ja perioperatiivisesta hoitotyöstä, mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, perhe- ja yhteisöhoitotyöstä ja näitä tukevista lääketieteellisistä opinnoista.