ORGANITZACIÓ ESCOLAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORGANITZACIÓ ESCOLAR by Mind Map: ORGANITZACIÓ ESCOLAR

1. MARC LEGISLATIU

2. ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

4. DE QUÈ S'OCUPA?

4.1. GESTIONAR

4.1.1. RECURSOS

4.1.1.1. SEGONS LA PRESA DE DECISIONS

4.1.1.1.1. ESTRUCTURA VERTICAL

4.1.1.1.2. ESTRUCTURA HORITZONTAL

4.1.1.2. RECURSOS HUMANS

4.1.1.2.1. FORMAT PER

4.1.1.3. RECURSOS MATERIALS

4.1.1.3.1. ESPAI

4.1.1.3.2. ARQUITECTURA

4.1.1.3.3. MOBILIARI

4.1.1.4. RECURSOS FUNCIONALS

4.1.1.4.1. TEMPORITZACIÓ

4.1.1.4.2. NORMATIVA

4.1.1.4.3. PRESSUPOST

4.2. PLANIFICAR

5. ENTORN MEDIAT

6. CENTRE ESCOLAR

6.1. ELABORA

6.1.1. PLANS A CURT TERMINI

6.1.1.1. MEMORIA

6.1.1.2. PLA ANUAL DE CENTRE

6.1.2. PLANS I PROJECTES A MITJÀ TERMINI

6.1.2.1. PLA DE LECTURA

6.1.2.2. PLA EDUCATIU D'ENTORN

6.1.2.3. PLA TAC

6.1.2.4. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

6.1.2.5. PROJECTE D'EMPRENEDORIA

6.1.2.6. PROJECTE LINGÜÍSTIC

6.1.3. PLANS A LLARG TERMINI

6.1.3.1. PEC

6.1.3.2. PCC

6.1.3.3. NOFC

7. DEPENENT DE LA RELACIÓ

7.1. TITULARITAT

7.1.1. CENTRE PÚBLIC

7.1.2. CENTRE CONCERTAT

7.1.3. CENTRE PRIVAT

8. ENTORN IMMEDIAT

9. INFLUENCIAT PER