Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETHIEK by Mind Map: ETHIEK

1. Deelnemers begrijpen de gevolgen voor de kwaliteit van hun werk door gebrek aan discretie i.f.v. hun beroepsgeheim

1.1. MATERIAAL 3de bord kwaliteitscriteria satéstokjes & koord, scharen

1.1.1. ERVAREN Op het derde bord staan kwaliteitscriteria die door een goede toepassing van ethische normen positief kunnen beïnvloed worden (een 5-tal). we maken met stokjes en koord verbinding tussen het bord ethiek en kwaliteit

1.1.1.1. 20'

1.1.1.1.1. BESLUITEN Elk groepje brengt verslag uit over zijn keuze

2. Deelnemers verwoorden hun belangrijkste persoonlijke waarden en duiden aan waar deze in hun werk van toepassing (kunnen) zijn.

2.1. TOEPASSEN nwaarden op echte werksituaties (of bij gebrek aan realistisch fictieve situaties)

2.1.1. BEGRIJPEN Vraaggesprek vanuit lesgever: hoe passen we waarden vandaag toe in ons werk?

3. DS (van VIAC) De regels van de deontologie toelichten vanuit de universele waarden. Deontologische en ethische regels leren hanteren ter bescherming van de cliënt en de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.

4. B. Deontologie en ethiek als neutrale beroepscode

4.1. 45'

4.1.1. Deelnemers kunnen kritische vragen stellen over hun eigen ethisch handelen.

4.1.1.1. BEGRIJPEN Wat is een ethisch vraagstuk?

4.1.1.1.1. 20'

4.1.2. Deelnemers kunnen de termen 'ethiek', 'deontologie', 'neutrale beroepscode' en 'moraal' actief en correct gebruiken.

4.1.2.1. 15'

4.1.2.1.1. MATERIAAL PP dia

4.1.3. Deelnemers kennen en begrijpen de essentie van de eigen beroepsethiek

4.1.3.1. MATERIAAL PP dia

4.1.3.1.1. Algemene waarden en normen respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de zorgvrager. De Beroepscode helpt je bij je handelen en de verantwoording daarvan.

4.1.3.1.2. zorgvragers en hun naasten, mantelzorgers, andere zorgverleners, zorgaanbieders en de samenleving als geheel

4.1.3.1.3. Professioneel handelen, kennis en kunde, look van nieuwe inzichten, handelen volgens algemeen aanvaarde standaarden,

4.1.3.1.4. Richten op kwaliteit van leven, aandacht voor onmiddelijke omgeving,, respect voor wil en autonomie van de zorgvrager, stimuleren van zelfmanagement bij zorgvragen er omgeving, zorg voor behoud van belangrijkste rollen van de zorgvvrager,

4.1.3.1.5. Gezamenlijke teambeslissingen wat bij onenigheid?

4.1.3.1.6. Respect voor relatie & keuzevrijheid (+ grens aan keuzevrijheid)

4.1.3.1.7. Handelen op basis van persoonlijk geweten

5. A. eigen waarden en normen

5.1. 60'

5.1.1. Deelnemers begrijpen waarover de cursus zal handelen en voelen zich gemotiveerd.

5.1.1.1. 30'

5.1.1.1.1. MIJN NORMEN EN WAARDEN versus die van de GROEP

5.1.2. Deelnemers zijn zich bewust van mogelijke verschillen tussen HUN waarden en die van de CLIENT en/of ZIJN OMGEVING en hebben de voornaamste verschillen & gelijkenissen beschreven..

5.1.2.1. 20'

5.1.2.1.1. ERVAREN Welke van mijn normen/waarden stemmen wel/niet overeen met die van mijn cliënten? 20 min.

5.1.3. Deelnemers beseffen waarden van hun ORGANISATIE

5.1.3.1. 10'

5.1.3.1.1. MATEIRIAAL prikkertjes andere kleur

6. E. Discretie, beroepsgeheim en het gedeelde beroepsgeheim

6.1. 45'

6.1.1. Deelnemers zijn in staat om correct in te schatten wanneer gedeeld beroepsgeheim wel en niet van toepassing is. Zij kunnen hierover transparant communiceren..

6.1.1.1. MATERIAAL Zoveel isimoblokken las er topics zijn die we kunnen brengen op team. 4 vlaggetjes per persoon.

6.1.1.1.1. BESLISSEN Elk blokstaat voor één item dat we op team zouden kunnen aanhalen. Elke deelnemer krijgt vier vlaggetjes en plant één vlaggetje bij het item dat hij/zij zou vermelden op de team bespreking

6.1.2. Deelnemers begrijpen de weet op het beroepsgeheim, kennen de begrippen spreekrecht, spreekplicht, geheimhouding en gedeeld beroepsgeheim.

6.1.2.1. MATERIAAL PP dia

6.1.2.1.1. 10'

7. D. “hoe en waarom” van het respecteren van een beroepsmatige afstand

7.1. 15'

7.1.1. Deelnemers weten hoe zij zichzelf kunnen beschermen.

7.1.1.1. KENNEN Rechten als medewerker, ook igv juridisch conflict

7.1.1.1.1. MATERIAAL PP dia

7.1.2. Deelnemers beseffen mogelijke gevolgen van foute beroepsmatige afstand en zijn in staat deze gevolgen in te schatten.

7.1.2.1. BEGRIJPEN Gevolgen van een te nabije of te afstandelijke relatie Zij begrijpen en herkennen het fenomeen verschuivende grenzen

7.1.2.1.1. MATERIAAL pp dia

8. C. Verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen

8.1. 50'

8.1.1. Deelnemers beseffen de gevolgen van herhaaldelijke kleine en (eenmalige) grote fouten voor zichzelf, de cliënt en zijn omgeving en hun dienst en kunnen hierover communiceren.

8.1.1.1. MATERIAAL PP dia

8.1.1.1.1. UITLEG via PP dia

8.1.2. Deelnemers herkennen de relatie tussen hun EIGEN WAARDEN en de ETHISCHE CODE

8.1.2.1. MATERIAAL kurkbord met ethische richtlijnen prikkertjes, andere kleur satéstokjes en koord, schaar

8.1.2.1.1. TOEPASSEN Elke groepje kiest 5 elementen uit de beroepscode die zij belangrijkst vinden. Zij maken gebruik van koordjes om de relatie tussen de gekozen waarden en de ethische code duidelijk te maken

8.1.3. Deelnemers kunnen op de werkvloer gemotiveerde beslissingen nemen en toepassen èn hierover rapporteren binnen hun organisatie. Zij kunnen hierover met hun klanten communiceren.

8.1.3.1. 20'

8.1.3.1.1. MATERIAAL pp DIA

9. DEZE MAP VOLGT DE KLOK!