โมเมนตัม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โมเมนตัม by Mind Map: โมเมนตัม

1. ปริมาณที่วัดความพยายามที่จะเคลื่อนที่

1.1. ผลคูณมวลวัตถุและความเร็ว

1.2. เป็นปริมาณเวกเตอร์

1.3. มีความเร็วไม่มาก

1.3.1. มีความเร็วน้อยกว่าเสียงมากๆ

1.3.2. P=mv มีหน่วยเป็น kg.m/s

1.4. มีความเร็วมาก

1.4.1. มีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็มแสง

1.4.2. ใช้ทฤษฎิสัมพันธ์ภาพพิเศษของไอสไตน์

1.4.3. P=mv

1.4.3.1. P=โมเมนตัน m=มวลของวัตถุ v=ความเร็วของวัตถู

2. การดล

2.1. คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

2.1.1. สังเกตจาการเพิ่มหรือลดความเร็ว

2.2. เป็นปริมาณเวกเตอร์

2.3. เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุ

2.4. Ft=mv=P มีหน่วยเป็น kg.m/s

3. การชน

3.1. การที่วัตถุสองก้อนเคลื่อนที่กระทบกัน

3.2. วัตถุจะมีแรงกระซึ่งกันและกันเสมอ

3.3. อ้างอิงจากกฎข้อที่สามของนิวตัน

3.4. จะรักษากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเสมอ

3.4.1. โมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชน

3.4.2. ไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับระบบ

3.4.3. Pก่อนชน=Pหลังชน

3.4.4. การชนแบบยืดหยุ่น

3.4.4.1. ไม่มีการสูญเสียพลังงานจลน์

3.4.4.2. Ekก่อนชน=Ekหลังชน

3.4.4.2.1. 1/2m1u1๒+1/2m2u2๒=1/2m1v1๒+m2v2๒

3.4.4.3. ชนแบบตรงๆ

3.4.4.3.1. แนวความเร็วของการชนผ่านจุดศูนย์กลาง(c.m.)

3.4.4.3.2. m1u1+m2u2=m1v1+m2v2

3.4.4.4. ชนแบบเฉลบ

3.4.4.4.1. แนวความเร็วของการชนไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง(c.m.)

3.4.4.4.2. แตกเวกเตอร์เข้าแกนโดออร์ดิเนต

3.4.5. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

3.4.5.1. มีการสูญเสียพลังงานจลน์

3.4.5.2. Ekก่อนชน=/Ekหลังการชน

3.4.5.2.1. 1/2m1u1๒+1/2m2u2๒=/1/2(m1+m2)v๒

3.4.5.3. ชนแล้วติดกันไป

3.4.5.3.1. m1u1+m2u2=(m1+m2)v