‘Teaching is a co-learning experience’: academics reflecting on learning and teaching in an ‘inte...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
‘Teaching is a co-learning experience’: academics reflecting on learning and teaching in an ‘internationalized’ faculty (Robson & Turner, 2007) by Mind Map: ‘Teaching is a co-learning experience’: academics reflecting on learning and teaching in an ‘internationalized’ faculty (Robson & Turner, 2007)

1. Samenvatting

1.1. 1. Abstract

1.1.1. faculty of Humanities and Social Sciences

1.1.2. internationalisering

1.1.2.1. doel vergroten instroom

1.1.2.2. discourse

1.1.2.2.1. ervaringen en begrip internationalisering

1.1.2.2.2. implicaties voor leren en onderwijzen

1.1.2.2.3. orientatieprogramma's voor studenten en begeleiding

1.1.2.2.4. praktische onderwijsvernieuwing

1.1.3. waarde van discourse

1.1.3.1. bereiken van verandering in denken over internationalisering

1.1.3.2. het ontwikkelen van een bredere visie op internationalisering

1.2. 2. Introduction

1.2.1. Kritiek internationale programma's hoger onderwijs

1.2.1.1. didactiek wordt nauwelijks aangepast aan situatie en cultuur internationale studenten

1.2.1.2. er moet een kwaliteitsslag komen, reputatie alleen niet voldoende

1.2.2. Constructieve dialoog faculteit

1.2.2.1. discourse in teamverband

1.2.2.1.1. didactische dilemma's

1.2.2.1.2. indviduele en gedeelde theorieen over leren

1.2.2.1.3. draagt bij aan identificatie en uitspreken van impliciete kennis en waarden, praktische kennis en het evalueren van negatieve concepten die van invloed zijn op de ervaringen van de student

1.2.2.1.4. kritische en constructieve aanpak van problemen

1.3. 3. The institution

1.3.1. Beleidsnotitie 2004

1.3.1.1. holistische benadering concept internationalisering

1.3.1.1.1. "internationally minded community"

1.3.1.1.2. niet alleen instituut met heel veel internationale studenten

1.3.2. multi-disciplinaire faculteit

1.3.2.1. grootste aantallen intern. studenten

1.4. 4. The study

1.4.1. Doel

1.4.1.1. onderzoeken van de voortgang van internationalisering

1.4.1.2. identificeren van toekomstige prioriteiten

1.4.1.3. uitdragen van good practice

1.4.2. onderdeel van een bredere studie

1.4.2.1. discussie met 35 kernleden

1.4.2.1.1. verdeeld over 9 schools, evenredig aantal met aantal internationale studenten per school

1.4.2.1.2. waar ook een aantal international academics inzitten

1.4.3. Analyse

1.4.3.1. thema's over ervaringen met en begrip over internationalisering

1.4.3.2. uitdagingen op het gebied van concepties over leren en onderwijzen van de deelnemers

1.4.3.3. praktische reacties op wat deelnemers zien als leerinnovatie

1.4.3.4. implicaties voor docentenprofessionalisering en ondersteuning om leren en onderwijzen te versterken

1.4.3.5. ontwikkelen van een brede visie op internationaliseren

1.5. 5. Experiences and understandings of internationalization

1.5.1. meeste deelnemers koppelen concept internationalisering aan toename instroom studenten

1.5.2. de meerderheid ervaart de groeiende diversiteit onder de studentenpopulatie als positief

1.5.3. Drie scholen die een bredere visie en beleid hebben geformuleerd op het gebied van internationalisering

1.5.3.1. gedreven door onderzoek

1.5.3.2. internationally minded culture

1.5.3.3. ontwikkelen curricula gericht op internationalisering

1.5.4. zorgen over extra werkdruk

1.5.4.1. weinig tijd meer over voor onderzoek

1.5.4.2. belemmerd het de professionale ontwikkeling van academici?

1.5.4.3. ook in scholen die veel ervaring hebben in het begeleiden van

1.5.5. idee van marktwerking is vreemd, het gaat toch om een goed onderwijsprogramma en kwalitatief goede studenten?

1.6. 6. Learning and teaching

1.6.1. Meerderheid deelnemers geeft aan dat diversiteit in studentenpopulatie waarde toevoegt aan het leren en onderwijzen, het verandert de leeromgeving.

1.6.2. ongelijke spreiding internationale studenten

1.6.2.1. leidt tot homogene groepe

1.6.2.1.1. dan doe je geen 'internationale' vaardigheden op

1.6.2.1.2. 'cultural underachievement'

1.6.3. cohort identity

1.6.3.1. tegenstelling 'home students' en 'other students' voorkomen

1.6.3.2. ook 'home students' voordelen van internationale community duidelijk maken

1.6.4. discussie over lesgeven in internationaliserings programma's

1.6.4.1. gaat meer over de inhoud dan de didactiek

1.6.4.2. nadruk op westerse, constructivistische methodiek

1.6.4.2.1. sluit dat aan op verwachtingen over leeren en lesgeven van internationale studenten?

1.6.4.2.2. dit moet duidelijk uitgesproken worden in introductieprogramma's van internationale studenten

1.6.4.2.3. geen overeenstemming over de mate van onafhankelijkheid die studenten moeten bezitten

1.6.4.3. team vindt het moeilijk om programma's aan te laten sluiten bij culturele diversiteit van studenten

1.7. 7. Student induction and support

1.7.1. belang van een orienatieprogramma gericht op allerlei aspecten van leren die van invloed zijn op het het begrip van de student in de nieuwe leeromgeving wordt gezien

1.7.2. ruimte om te wennen

1.7.2.1. cultural sensitivity

1.7.2.2. verwachtingen gestructureerde vs minder-gestructureerde stijlen van leren en onderwijzen

1.7.3. Scholen met een veelomvattend inductieprogramma richten zich ook op vaardigheden die studenten nodig hebben om onafhankelijk te studeren

1.7.3.1. discussie over richting inductieprogramma's veelal gericht op 'zo doen wij het'.

1.7.3.1.1. 'applied superiority of western conventions'

1.7.4. aantal deelnemers geeft aan dat er aanpassingen nodig zijn, om beter aan te sluiten bij de studenten

1.7.4.1. het constructieve principe kan botsen met culturele en religieuze waarden van sommige studenten

1.7.5. korte, intensieve orientatieprogramma's onvoldoende

1.7.6. behoefte aan gestructureerde, opbouwend orientatieprogramma

1.7.7. taalondersteuning

1.7.7.1. "Not everything is a language problem: teaching is a co-learning experience

1.7.8. 'We're not listening to our students'

1.8. 8. Reflecting on learning and teaching

1.8.1. een 'cultureel aangepast' programma

1.8.1.1. bereidheid om leer- en onderwijsstrategieen te bespreken

1.8.1.2. reflecteren op waarden en normen

1.8.1.3. omarmen van verschillende concepten over 'kennis'

1.8.2. weinig tijd om te reflecteren

1.8.2.1. invloed op het dagelijkse onderwijs zal niet betekenisvol zijn

1.8.3. belangrijk is om concepten over leren en onderwijzen tussen docenten en studenten zoveel mogelijk op een lijn te krijgen

1.8.3.1. studenten ervaren minder leerproblemen

1.8.3.2. de wederkerige aanpak lan leiden tot aanpassingen in het programma, instructieactiviteiten, etc.

1.8.3.3. draagt ook bij aan verbeterde communicatie tussen internationale studenten

1.8.3.4. het maakt mogelijk het 'adaptieproces' van internationale studenten wat eenvoudiger.

1.9. 9. Staff development

1.9.1. noodzaak voor praktische docentenprofessionalisering

1.9.1.1. om negatieve concepties internationalisering op te lossen

1.9.1.2. reflecteren didactiek en praktijk

1.9.1.3. promoten van cultureel aangepaste programma's

1.9.2. team geeft aan waarde te zien in deelname aan dergelijke discussies

1.9.3. verandering in conceptueel denken over thema vindt beter plaats in deelname aan lange termijn professionaliserings activiteiten.

1.9.4. Meer onderzoek gepland

1.9.4.1. Hoe kun je docenten ondersteunen in ontwikkeling concepten

1.9.4.2. Meer bewijsvoering op invloed consequente verbetering in praktijk docent en het leren van de student

1.9.5. denkmodellen

1.9.5.1. om studenten en docenten te ondersteunen in het bereiken van een gedeelde visie op leren en onderwijzen

1.10. 10. Discussion

1.10.1. Overeenstemming over het kunnen voorkomen van internationalisering en de mogelijke voordelen ervan

1.10.2. Verschillende visies over wat internationalisering nu precies oplevert voor de universiteit, behalve de instroom

1.10.2.1. over het algemeen is een correct concept over internationalisering nog onderontwikkeld

1.10.2.2. deelnemers staan wel meer open voor een holistische benadering

1.10.3. De toegenomen internationalisering binnen het team

1.10.3.1. leidt tot nieuwe inzichten in de discourse

1.10.3.2. leidt tot een bredere visie

1.10.4. Internationalisering is een continu proces van onderwijsvernieuwing en verbetering

1.10.4.1. leidt tot een 'inclusive culture'

1.10.4.2. diversiteit wordt toegejuigd

1.10.4.3. intercultureel leren

1.10.4.4. wederzijdse opbrengsten voor student en docent

1.10.4.5. het wordt herkend als een ongemakkelijk proces (tabel 1)

1.10.4.5.1. fase 1 onontwikkeld concept

1.10.4.5.2. fase 2 ontwikkelen van concept

1.10.4.5.3. fase 3 een bredere visie

1.10.5. Meer onderzoek gepland

1.10.5.1. verkennen van begrip, verwachtingen en ervaringen bij studenten

1.10.5.2. ervaringen van postgraduate teaching bij docenten

2. Gedachten

2.1. Het sluit aan bij artikel Oolbekking-Marchand et. al over verschillende opvattingen over leren docenten WO en VO. Studenten die de overgang maken, kun je in eerste instantie als 'internationaal' beschouwen, het gaat om het begrijpen van de nieuwe stijlen van instructie en begeleiding, de verwachtingen die wel of niet worden uitgesproken en hoe je hiermee destructieve frictie kan voorkomen.

3. Interactief model Maxwell

3.1. 1. Doelen

3.2. 2. Conceptueel-/theoretisch kader

3.3. 3. Onderzoeksvragen

3.4. 4. Methodiek

3.4.1. a. relatie met deelnemers

3.4.2. b. keuzes rondom dataverzameling

3.4.3. c. wijze van dataverzameling

3.4.4. d. analyse van data

3.5. 5. Validiteit en betrouwbaarheid