MÀN HÌNH NHÂN VIÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MÀN HÌNH NHÂN VIÊN by Mind Map: MÀN HÌNH NHÂN VIÊN

1. Kiểm tra giao diện màn hình

1.1. Kiểm tra chức năng "Tìm Kiếm"

1.1.1. Tìm kiếm thành công

1.1.1.1. Dữ liệu nhân viên có trong DB

1.1.1.1.1. Kí tự chữ hoa chữ thường

1.1.1.1.2. Chữ tiếng việt có dấu

1.1.1.1.3. Để khoảng trắng đầu cuối

1.1.2. Tìm kiếm không thành công

1.1.2.1. Dữ liệu chưa có trong DB

1.1.2.2. Dữ liệu có trong DB

1.1.2.2.1. Nhập toàn khoảng trắng trong hộp textbox "Tìm Kiếm"

1.1.2.2.2. Kí tự không dấu

1.2. Kiểm tra sự hiển thị trên màn hình "Nhân Viên"

1.3. Kiểm tra icon "Xóa" nhân viên

1.3.1. Xóa thành công

1.3.1.1. Không có dữ liệu con ràng buộc

1.3.1.1.1. Kiểm tra dữ liệu trong DB

1.3.2. Xóa không thành công

1.3.2.1. Có dữ liệu con ràng buộc

1.3.2.1.1. Kiểm tra dwxlieeuj trong DB

2. Kiểm tra button "Thay Ảnh"

2.1. Thay ảnh thành công

2.1.1. - Tải lên tập tin có kích thước hợp lệ (200x300)

2.1.2. Kiễm tra hỗ trợ định dạng (đuôi file ảnh . PNG, .JPG, .GIF)

2.1.3. Dung lượng ảnh (10->150KB)

2.2. Thay ảnh không thành công

2.2.1. Tải lên tập tin có kích thước không hợp lệ

2.2.2. Kiểm tra hỗ trợ định dạng (.txt, .pdf)

2.2.3. Dung lượng ảnh nằm ngoài khoảng (10->150 KB)

2.3. Kiểm tra thay ảnh trên 2PC

3. Kiểm tra button "Sửa" nhân viên

3.1. Sửa dữ liệu thành công

3.1.1. Dữ liệu chưa có trong DB

3.1.1.1. Sửa trường "Email Nhân Viên"

3.1.1.2. Sửa trường "Tên Nhân Viên"

3.1.1.3. Sửa trường "Ngày Sinh"

3.1.1.3.1. Để trống

3.1.1.3.2. Sửa mới dữ liệu

3.1.1.4. Sửa trường "Gioi Tính"

3.1.1.4.1. Để trống

3.1.1.4.2. Sửa dữ liệu mới

3.1.1.5. Sửa trường "Chức Vụ"

3.1.2. Dữ liệu có trong DB

3.1.2.1. Sửa trường "Tên Nhân Viên"

3.1.2.2. "Ngày Sinh"

3.1.2.2.1. Sửa giống dữ liệu có trong DB

3.1.2.2.2. Để trống

3.1.2.3. "Chức Vụ"

3.1.2.4. "Gioi Tính"

3.1.2.4.1. Dữ liêu giống trong DB

3.1.2.4.2. Để trống

3.1.3. Kiểm tra dữ liệu sửa thành công

3.1.3.1. Trong DB

3.1.3.2. Trên màn hình "Thông Tin Nhân Viên"

3.2. Sửa dữ liệu không thành công

3.2.1. Bị trùng dữ liệu trong DB

3.2.1.1. "Email Nhân Viên"

3.2.1.2. "Mã NV"

3.2.2. Để trống các trường bắt buộc

3.2.2.1. "Tên Nhân Viên"

3.2.2.2. "Email Nhân Viên"

3.2.2.3. "Chức Vụ"

3.3. Kiểm tra button "Hủy"

3.4. Kiểm tra button "X"

4. Kiểm tra button"Thêm " nhân viên

4.1. Thêm mới thành công

4.1.1. Dữ liệu chưa có trong DB

4.1.1.1. Nhạp đầy đủ các trường (Mã nhân viên,Tên nhân viên , Giới tính,Ngày sinh,Phòng ban, Chức vụ , Email )

4.1.1.1.1. "Tên NV" đã có trong DB

4.1.1.1.2. "Tên NV " chưa có trong DB

4.1.1.2. Chỉ nhập các trường bắt buộc( MãNV, TênNV,Phòng Ban, Email)

4.1.1.2.1. "Tên NV" đã có trong DB

4.1.1.2.2. "Tên NV " chưa có trong DB

4.2. Thêm mới không thành công

4.2.1. Thêm mới bị trùng

4.2.1.1. "Mã NV"

4.2.1.2. "Email"

4.2.2. Nhập thiếu các trường bắt buộc

4.2.2.1. "Mã NV"

4.2.2.2. "Tên NV"

4.2.2.3. "Phòng Ban"

4.2.2.4. "Emai"

4.2.3. Định dạng "Email " sai

4.2.3.1. Thiếu kí tự "@"

4.2.3.2. Thiếu chuỗi kí tự sau "@"

4.2.3.3. Thiếu chuỗi kí tự trước "@"

4.3. Kiểm tra button "Hủy"

4.4. Kiểm tra button "X"