Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien

1. Regjering

1.1. Lage nasjonalbudsjett

1.2. Terskel for offentlig forbruk G

1.2.1. Påvirker etterspørsel, arbeidsplasser,

1.3. Rammebetingelser

1.3.1. Rammebetingelser for eksport/importbalansen

1.3.1.1. Tolltakster på import

1.3.1.2. Subsidiering for eksport

1.3.2. Subsidiering for produksjon

1.4. Skatter og avgifter næring/privat T

1.4.1. Påvirker kjøpekraft og sparing

1.5. Imigrasjon

1.5.1. Påvirker tilgang til arbeidskraft og skatteinntekter

1.5.2. Påvirker offentlige utgifter T, G, C

2. Sentralbank

2.1. Tilføre økonomien riktig pengebeløp (amount of money)

2.2. Sette rentenivået

2.2.1. Påvirker investeringer, sparing, kjøpekraft

2.3. Valutapolitikk

2.3.1. RES NB`s beholdning av utenlandsk valuta, kjøp og salg av valuta

2.3.2. OR viser sentralbankens kjøp og salg av utenlandsk valuta (og netto etterspørsel av landets valuta) endringen i RES

2.4. Kredittpolitikk

3. Bedrifter

3.1. Selge varer og tjenester innenlands

3.2. Investere I

3.3. Arbeidsgiver

3.4. Skatteyter T

3.5. Eksportør EX

3.6. Importere IM

3.6.1. Må kjøpe utenlandsk valuta

3.6.1.1. EX-IM Påvirker CP: Viser netto etterspørsel etter landets valuta etter salg av verdipapirer utenom sentralbanken

3.7. Prispolitikk P

3.7.1. Påvirker etterpørsel

4. Banker og andre finansinstitusjoner

4.1. Låne ut penger til privat og næringsliv

4.1.1. Hjelp til ekspandering

4.1.2. Rentenivå

4.2. Innskudd

4.3. Aksjehandel / investering

4.4. Valutahandel

4.5. Låne av sentralbanken

4.6. Låne penger til andre banker

4.7. Verdipapirportefølje

4.7.1. Påvirker Capiutal Account CA

5. Fagforeninger og forbrukerorganisasjoner

5.1. Forhandle om lønn, sosiale ytelser og arbeidstid

5.2. Streiker

5.3. Anbefaling av produkter

5.4. Aksjoner mot bedrifter

5.4.1. Etikk

5.4.2. Miljø

5.4.3. Anbefaling, boikott etc

6. Privatpersoner

6.1. Arbeidstakere

6.2. Innskudd (S) og lån i banker

6.3. Forbrukere

6.3.1. Velge mellom nasjonale og importerte produkter

6.3.1.1. Påvirker NX (eksport - import

6.4. Skattebetalere

6.5. Medlemmer i fagforeninger/andre org.

6.6. Kjøpekraft påvirker resultat hos tilbydere

7. Offentlig sektor

7.1. Arbeidsgiver

7.1.1. Lønn, skatt, arbeidsledighet

7.2. Forbruker

7.2.1. G

7.3. Lån og innskudd i banker

8. Eksportmarked

8.1. Påvirkes av valutaendringer

8.2. Påvirker etterspørsel av landets valuta

8.3. Etterspørsel påvirker behov for investeringer, lån, arbeidskraft

8.4. Forburksvarer og investeringsvarer

9. Valutamarked

9.1. CA netto etterspørsel etter landets valuta = EX-IM

9.2. CP = Endring i finansielle aktiva utenom sentralbanken.

9.3. OR

9.4. CA + CP + OR = 0

10. Nasjonalt marked

10.1. Importmarked

10.1.1. Påvirker kjøp av utenlandsk valuta

10.1.2. Påvirker prisnivå nasjonalt

10.1.3. Konkurranse med nasjonale produsenter

10.2. Etterspørsel påvirker resultat hos tilbydere

10.3. Påvirker investeringer, arbeidsplasser, lønn, inntekter til staten

10.4. Forburksvarer og investeringsvarer

10.5. Konkurranse mellom nasjonale aktører