Väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest by Mind Map: Väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest

1. Isiksuse märkamine

1.1. Inimlik kontakt on oluline

1.2. koolis peavad saama isiksused kokku

1.3. Kuidas isiksust märgata?

2. Suhted ja tunded

2.1. Suhete kaudu saabub rõõm

2.2. Kokkulepped

2.3. Kas mind oodatakse või kardetakse?

2.4. Korrastatud suhted soosivad koostööd

3. Õpetaja toetab lapse arengut

3.1. Kool peab toetama lapse positiivset enesehinnangut

4. Kujundav hindamine

4.1. Dialoog

4.2. Peegeldab õppeprotsessi

4.3. Tagasiside õppijale

5. Kool on väike ühiskond

6. Erinevad vaated hindamisele

6.1. hindamine kui tegevus

6.2. hindamine kui protsess

6.3. hindamine kui uurimine

7. Hindamiskriteeriumid - kirjeldused, mille abil hinnatakse

7.1. teab

7.1.1. – nimetab; loetleb, kirjeldab, defineerib, tunneb ära, reprodutseerib; teab kuupäevi, sündmusi jt fakte; on võimeline sõnastama peamise idee, mõtte, põhimõtte;

7.2. tunneb

7.2.1. saab aru informatsioonist, mõistab tähendust; analüüsib; seletab, põhjendab; on võimeline infot üle kandma uude konteksti; fakte interpreteerima, võrdlema, erinevusi välja tooma, vastandama; korrastama, grupeerima, põhjusi, järeldusi sõnastama

7.3. oskab

7.3.1. on võimeline praktiliselt sooritama, demonstreerib

7.4. hinde- ja lävendikriteeriumid.

8. Hindamise eesmärk on toetada õppimist ning anda usaldusväärset informatsiooni õppija õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta.

9. Kokkuvõttev hindamine

9.1. eristav hindamine

9.2. mitteeristav hindamine

10. Enesehindamine

10.1. õppijapoolne enda pädevuste võrdlemine kavandatud õpiväljunditega.

11. Hindamismeetodeid

11.1. Projektitöö  Analüüs  Kava  Aruanne (raport) töö  Esitlus (ettekanne)  Suuline eksam  Essee  Uurimistöö refleksioon  Õpimapp (portfoolio)  Praktiline töö/sooritus  Referaat  Õpipäevik  Probleemi lahendamine

12. Õppimist mõjutab suurel määral pigem hindamine, kui õpetamine