K6 - LEGGE TIL RETTE FOR BARN OG UNGES SELVFØLELSE OG IDENTITET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
K6 - LEGGE TIL RETTE FOR BARN OG UNGES SELVFØLELSE OG IDENTITET by Mind Map: K6 - LEGGE TIL RETTE FOR BARN OG UNGES SELVFØLELSE OG IDENTITET

1. ”Hvordan barn opplever møtet med andre, vil påvirke barnas oppfatninger av seg selv.

2. Vi må møte barnet med en anerkjennende kommunikasjon. På en måte som formidler : respekt, aksept tillit og tiltro.

3. Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for de magisk øyeblikkene som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse eller gjør noe det mestrer noe det kan. Vi har åpne øyne og skal motivere der vi kan og få barna til å ha tro på egne evner og ferdigheter.

4. Vi identifiserer aktiviteter - spør etter hvilke aktiviteter barna ønsker og ha i de ulike dagstemaene hva som interesserer dem. Medvirkning der de kan. Lek eller oppgaver som gir hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse.

5. Det er stort fokus på å se alle barna slik at de føler seg sett. Det gjør vi ved at de får fortelle om opplevelsene sine sette ord på sine erfaringer og følelser. Opplevelser som har gitt positivt intrykk på dem.

6. At de møter positive voksne som tar dem på alvor; har tid til å lytte, vise anerkjennelse og være støttende. Om konflikter oppstår hjelp dem og sette ord på følelsene sine og vær tydelig med hva som er greit og ikke.

7. Sosialkompetanse. Lære dem prososial atferd. Det kommer mer innpå det andre målet.

8. Vi ser voksne og barn slik at alle føler seg verdifulle for felleskapet.

9. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede , og er ute minst to timer hver dag. De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som vet at ” Alle barn er best” .

10. Vi passer på at alle har noen og leke med og lærer dem og sette ord på følelsene sine og lære dem de lekekodene. For at et barn skal ha det godt med seg selv må det trives i miljøet det ferdes i.