ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน by Mind Map: ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

1. ปัญหา

1.1. รูปแบบของสื่อไม่น่าสนใจ

1.2. การจัดการเรียนการสอนไม่ดึงดูดความสนใจ

2. ความไม่พร้อมของผู้ใช้เทคโนโลยี

2.1. ผู้เรียน

2.1.1. ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี

2.2. ผู้สอน

2.2.1. ขาดทักษะ ความรู้ การนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี

3.1. อุปกรณ์ไม่เพียงหอต่อผู้ใช้งาน

3.2. อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย

3.3. ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวย ไม่เสถียร

3.4. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ไม่รองรับโปรแกรมใหม่ๆ

4. แนวทางการแก้ปัญหา

4.1. จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีไปใช้

4.2. มีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียน

4.3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อมต่อการใช้งาน

4.4. จัดงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ ให้พร้อมต่อการใช้งาน